Buhalterių kursai

Pradžia : 2024.06.19
Laikas: 18:00 -21:00
Dienos: I ir III
Paskaitos trukmė: 4 ak. val.  

Kursų trukmė 60 akad. val. - 400 Eur

Metodinė medžiaga - 9 eur.


KURSO TIKSLAI:

 • suteikti teorinių ir praktinių buhalterinės apskaitos tvarkymo žinių;
 • sudaryti  finansinę atskaitomybę;
 • susipažinti ir sugebėti atlikti buhalterinėje apskaitoje išankstinę kontrolę.

 

 

BUHALTERINĖS APSKAITOS KURSŲ PROGRAMA:

 1. Buhalterinės apskaitos esmė, informacija. Buhalterinės apskaitos principai. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas. Sąskaitų planas. Dvejybinis įrašas.
 2. Apskaitos dokumentai ir jiems keliami reikalavimai. Dokumentų saugojimas. Apskaitos registrai.
 3. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtinės dalys.
 4. Ilgalaikis materialusis turtas:
  1. Turto priskyrimas ilgalaikiam turtui. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto registravimas apskaitoje ir pateikimas finansinėse ataskaitose;
  2. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo, remonto išlaidų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas. Praktinės užduotys.
 5. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto įsigijimo registravimas apskaitoje.
 6. Nematerialiojo turto amortizacija. Praktinės užduotys.
 7. Trumpalaikio turto apskaita. Piniginio turto apskaita. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka. Kasos darbo organizavimas. Pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos tvarka. Praktinės užduotys.
 8. Atsargos:
  1. Atsargų įsigijimo savikaina. Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikaina;
  2. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Praktinės užduotys. 
 9. Pajamų ir sąnaudų apskaita. Operacijų užsienio valiuta apskaitos ypatumai. Praktinės užduotys.
 10. Darbo kodekso ypatumai buhalterinėje apskaitoje:
  1. Darbo sutarties sudarymas. Darbo sutarčių rūšys. Darbo laiko struktūra;
  2. Darbo užmokestis, garantijos, kompensacijos. Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas. Išskaitos iš darbo užmokesčio;
  3. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti. Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko apskaita.
 11. Gyventojų pajamų mokestis. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Praktinės užduotys.
 12. Komandiruočių sąnaudų ir komandiruočių kompensacijų dydžių, neapmokestinamų gyventojų pajamų mokesčiu, apskaičiavimas. Praktinės užduotys. 
 13. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. GPM deklaracijų pildymas. Sodros ataskaitų pildymas.
 14. Įsipareigojimų apskaita. Lizingo (finansinės nuomos) registravimas apskaitoje. Turto inventorizacijos esmė, rūšys. Inventorizacijos rezultatų atvaizdavimas apskaitoje. Natūralios netekties nuostolių priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Praktinės užduotys.
 15. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. PVM deklaracijų pildymas. Praktinės užduotys.
 16. Mokestis už aplinkos teršimą. Apskaitos ciklo užbaigimas. Praktinės užduotys.
 17. Nuosavo kapitalo apskaita. Aiškinamasis raštas. Finansinių atskaitų parengimas.
 18. Finansinių atskaitų parengimas. Metinės pelno mokesčio deklaracijos parengimas.
 19. Klaidų taisymas.
 20. Nekilnojamojo turto mokestis.
 21. Finansinių atskaitų parengimas. Metinės pelno mokesčio deklaracijos parengimas.

Kursai:


Seminarai: