APIE MUS

Įsteigta 1948 metais.


Steigėjai - Lietuvos mokslų akademijos akademikai J.Matulis, P.Slavėnas, K.Korsakas, profesoriai Z.Žemaitis, P.Mažylis ir kt.


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Draugijos XIII suvažiavime (1992-11-19) buvo priimti nauji Draugijos įstatai, kurių 1 straipsnyje nurodyta, jog Lietuvos „Žinijos" draugija plėtoja 1925 - 1940 metais Lietuvoje veikusios Mokslo kooperatinės bendrovės „Žinija" tautinio ugdymo tradicijas.


Teisinė forma: pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal 2004 m. sausio 22 d. priimtą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.


Lietuvos „Žinijos“ draugija yra nevyriausybinė (NVO), nepolitinė organizacija.


Lietuvos „Žinijos“ draugija – vienintelė NVO, organizuojanti visoje šalyje, tame tarpe ir Vilniuje, paskaitas ir jų ciklus pačiomis įvairiausiomis aktualiausiomis temomis.


Lietuvos „Žinijos“ draugija bendradarbiauja su Lietuvos mokslų akademija, universitetais ir mokslo institutais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuvos Biblijos draugija bei kitomis NVO. Ji palaiko glaudžius ryšius su Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Bulgarijos analogiškomis NVO.


Lietuvos „Žinijos“ draugijos:

Prezidentas - Algirdas Gaižutis, akademikas,  Lietuvos edukologijos universiteto rektorius

Pirmininkė - Tatjana Simaškienė

Tarybos nariai:

 Saulius Kanišauskas, dr., Mykolo Romerio universiteto profesorius

Artūras Bautrėnas, dr., Vilniaus universiteto docentas
Vanda Duksienė, Švietimo ir mokymo centro direktorė
Andrius Konickis , ,,Naujosios Romuvos’’ žurnalo vyriausias redaktorius;
Arvydas Petruškevičius, Vyriausiasis darbo inspektorius;
Leopoldas Tarakevičius, Jungtinio demokratinio judėjimo viceprezidentas, diskusijų klubo ,,Gaublys” prezidentas

Elona Eleonora Petkelienė, Moterų klubo "Šviesa" prezidentė

        Jeronimas Laucius, Pozityvistų klubo prezidentas, leidėjas, rašytojas

 

Tikslai ir uždaviniai

1. Teikti pagalbą Lietuvos gyventojams patiriantiems socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

  • Plėsti psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinių, tarpininkavimo ir socialinio palaikymo paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.


2. Skatinti savišvietą bei mokymąsi visą gyvenimą;

Uždaviniai:

  • Rengti renginius įvairia moksline, politine, socialine ir kita tematika, bei dalyvauti juose;
  • Organizuoti klubų pagal interesus (ekonomistų, fantastų, moterų, viešųjų diskusijų, menininkų, mokslininkų ir t.t.) veiklą, tenkinant draugijos narių ir savivaldybėse gyvenančių žmonių interesus;

 

3. Propaguoti įvairių mokslo sričių pasiekimus ir laimėjimus, skleisti humanitarinių ir gamtos mokslų žinias, kultūros ir meno pasiekimus;

Uždaviniai:

  • Organizuoti lektoriumų veiklą (paskaitos mokslo populiarinimo, kultūros, ekonomikos, politologijos, religijotyros ir t.t. klausimais; mokslo ir kultūros dienos šalies regionuose; vieši susitikimai su kultūros ir meno veikėjais, vakarai, šventės ir t.t.);
  • Organizuoti įvairių žinių ir žinių sklaidos populiarinimo leidinių rengimą ir leidybą.

 

4. Koordinuoti Draugijos narių veiklą ir atstovauti bei ginti Draugijos narių viešuosius interesus;

Uždaviniai:

  • Užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, kitomis draugijomis bei organizacijomis.
  • Bendradarbiavimas suaugusiųjų mokymo ir NVO plėtros srityse. 

 

5. Naujų į rezultatus orientuotų mokymo paslaugų teikimo modelių kūrimas.

Uždaviniai:

  • Didinti mokymo paslaugos prieinamumą, interaktyvumą; individualizuoti ir pritaikyti mokymo paslaugas konkretiems asmens poreikiams;
  • Suteikti reikiamas kompetencijas ir žinias, padedančias bendruomenei ir piliečiams spręsti kylančias problemas ir dalyvauti viešajame socialiniame gyvenime;
  • Dalyvauti sprendžiant įsisenėjusias nedarbo, skurdo, atskirties ir kitas problemas.

  

Draugija veikia savarankiškai, teikia gyventojams mokamas ir nemokamas paslaugas, pasirinkdama įvairias veiklos formas ir metodus šiose srityse:

 • Ikimokyklinis mokymas;
 • Papildomas vaikų mokymas;
 • Suaugusiųjų mokymas;
 • Kvalifikacijos tobulinimas;
 • Lektoriumo veikla (paskaitos mokslo populiarinimo, kultūros, ekonomikos, politologijos, religijotyros ir kt. klausimais; mokslo ir kultūros dienos šalies regionuose; vieši susitikimai su kultūros ir meno veikėjais, vakarai, šventės ir t.t.);
 • Klubai pagal interesus;
 • Parodos, koncertai, knygų  pristatymai ir t.t.;
 • Mokslinės ir mokslinės-praktinės konferencijos, simpoziumai;
 • Leidyba.

 

 Lietuvos „Žinijos“ draugijos buveinė ir veiklos vykdymo vieta:

Vilniaus g. 22, Vilnius LT-01119

 

Draugija bendradarbiauja (arba yra asociacijų kolektyviniu nariu) su:

 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (yra jos kolektyvinis narys),
 • Vilniaus Edukologijos Universitetu,    
 • Lietuvos Mokslų Akademija,
 • Šilerio tarptautiniu Universitetu,
 • „Gaublio klubu",
 • Lietuvos teisės universiteto Taikos kultūros ir demokratijos katedra.
 

 

 

 

 

  

 

 


 

Kursai:


Seminarai: