Veiklos ataskaitos

 

 

 

 

Apie Lietuvos „Žinijos“ draugiją

 

Įsteigta 1948 metais, steigėjai – Lietuvos mokslų akademijos akademikai J. Matulis, P. Slavėnas, K. Korsakas, profesoriai Z. Žemaitis, P. Mažylis ir kt.

 Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Draugijos XIII suvažiavime (1992-11-19) buvo priimti nauji Draugijos įstatai, kurių 1 straipsnyje nurodyta, jog Lietuvos „Žinijos“ draugija tęsia ir plėtoja 1925–1940 m. Lietuvoje veikusios Mokslo kooperatinės bendrovės „Žinija“ tautinio ugdymo tradicijas.

 Teisinė forma: pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal 2004 m. sausio 22 d. priimtą Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

 Lietuvos „Žinijos“ draugija yra nevyriausybinė (NVO), nepolitinė organizacija.

 Lietuvos „Žinijos“ draugija – vienintelė NVO, visoje Lietuvoje rengianti paskaitas ir jų ciklus įvairiausiomis, pačiomis aktualiausiomis temomis.

 Lietuvos „Žinijos“ draugija bendradarbiauja su Lietuvos mokslų akademija, universitetais ir mokslo institutais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuvos Biblijos draugija bei kitomis NVO. Ji palaiko glaudžius ryšius su Latvijos, Estijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Vokietijos, Bulgarijos analogiškomis NVO.

 

Vizija

 Lietuvos „Žinijos“ draugija – modernus, tarptautiškai orientuotas įvairių žinių sklaidos centras, užtikrinantis mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimą Lietuvos žmonių kasdienybėje, tuo pačiu mažindamas socialinę atskirtį tarp įvairaus amžiaus ir socialinio sluoksnio atstovų.

 

Misija

 Ugdyti ir skatinti Lietuvos gyventojų poreikį savišvietai ir mokymuisi visą gyvenimą, skiepyti domėjimąsi kultūra, meno renginiais ir reiškiniais.

 

Tikslai ir uždaviniai


 1.      Skatinti savišvietą bei mokymąsi visą gyvenimą;

Uždaviniai:

 1.1.Rengti įvairios tematikos renginius: mokslo pažinimo, politikos, socialinių aktualijų, sveikatos, kt. temomis;

 1.2.Organizuoti klubų pagal interesus (ekonomistų, moterų, viešųjų diskusijų, menininkų, mokslininkų ir t.t.) veiklą, atliepiančią draugijos narių ir miestelėnų, mažesnėse vietovėse gyvenančių žmonių interesus;

 2.      Propaguoti įvairių mokslo sričių pasiekimus ir laimėjimus, skleisti humanitarinių ir gamtos mokslų žinias, kultūros ir meno pasiekimus;

 Uždaviniai:

 2.1.Organizuoti lektoriumų veiklą (paskaitos mokslo populiarinimo, kultūros, ekonomikos, politologijos, religijotyros ir t.t. klausimais; mokslo ir kultūros dienos šalies regionuose; kultūros ir meno asmenybių kūrybos vakarai, meno šventės ir t.t.);

 2.2.Rengti ir leisti įvairių žinių ir žinių sklaidos populiarinimo leidinius.

 3.      Teikti pagalbą Lietuvos gyventojams, patiriantiems socialinę atskirtį.

 Uždaviniai:

 3.1.Plėsti psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinių, tarpininkavimo ir socialinio palaikymo paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

 4.      Koordinuoti Draugijos narių veiklą ir atstovauti bei ginti Draugijos narių viešuosius interesus;

 Uždaviniai:

 4.1.Užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, kitomis draugijomis bei organizacijomis;

 4.2.Bendradarbiauti suaugusiųjų mokymo ir NVO plėtros srityse.

 5.      Naujų į rezultatus orientuotų mokymo paslaugų teikimo modelių kūrimas.

 Uždaviniai:

 5.1.Didinti mokymo paslaugų prieinamumą, interaktyvumą; individualizuoti ir pritaikyti mokymo paslaugas konkretiems asmens poreikiams;

5.2.Suteikti reikiamas kompetencijas ir žinias, padedančias bendruomenėms ir atskiriems jos piliečiams spręsti kylančias problemas, įtraukiančias žmones aktyviai dalyvauti viešajame  gyvenime;

 5.3.Dalyvauti sprendžiant įsisenėjusias nedarbo, skurdo, atskirties ir kitas problemas.

 

Lietuvos „Žinijos“ draugija savo veikloje vadovaujasi:

Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos Civilinių kodeksu,

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu,

Kitais norminiai teisės aktais ir  Lietuvos „Žinijos“ draugijos įstatais.

Draugija veikia savarankiškai, teikdama gyventojams mokamas ir nemokamas paslaugas, pasirinkdama įvairias veiklos formas ir metodus šiose srityse:

Ikimokyklinis ir papildomas vaikų mokymas;

Suaugusiųjų mokymas, tame tarpe ir profesinio bei kvalifikacijos tobulinimo mokymai;

Lektoriumo veikla (paskaitos mokslo populiarinimo, kultūros, ekonomikos, politologijos, religijotyros ir kt. klausimais; mokslo ir kultūros dienos šalies regionuose; kultūros ir meno asmenybių kūrybos vakarai, meno šventės ir t.t.), įskaitant klubų pagal interesus veiklas;

Parodos, koncertai, knygų, filmų  pristatymai ir t.t.;

Mokslinės ir mokslinės-praktinės konferencijos, simpoziumai;

Leidyba.

Lietuvos „Žinijos“ draugijos buveinė ir veiklos vykdymo vieta – Vilniaus g. 22, Vilnius LT-01119


Artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys


Žinios - dinamiškas patirties, vertybių, intuicijos, kontekstinės informacijos ir ekspertinės įžvalgos derinys, kuris sudaro pagrindą naujos patirties ir informacijos įvertinimui bei integravimui (Davenport ir Prusak, 1998).

  

1. Strategijoje „Lietuva 2030“ mokymasis visą gyvenimą (toliau - MVG) yra minimas kaip vienas pagrindinių veiksnių, užtikrinančių Lietuvos visuomenės pasirengimą pasaulio kaitai bei įgalinančių sumanios visuomenės kūrimą. Nors Lietuva yra viena pirmaujančių ES pagal asmenų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, procentą, tačiau smarkiai atsilieka pagal 25 – 64 m. asmenų, dalyvaujančių mokymuose, dalį – Eurostat duomenimis 2013 m. šis rodiklis siekė tik 5,7% (Lietuva buvo 21-oji ES).

 Paskutinių metų situacija skatina labiau išryškinti svarbią suaugusiųjų švietimo sritį – neformalųjį neprofesinį suaugusiųjų švietimą. Pastarasis yra svarbus ne tik užimtumui ar ekonominei gerovei pasiekti, bet ir socialinei sanglaudai, aktyviam pilietiškumui, individų asmeninei gerovei plėtoti.

Neformalusis švietimas glaudžiai susijęs su asmenų bendrųjų gebėjimų lavinimu. Neformalusis švietimas šalyje gana menkai išplėtotas, jo paslaugos teikiamos fragmentiškai, pavienių institucijų iniciatyva. 2006 metais ŠMM atlikto tyrimo duomenimis, labiausiai neišplėtotas yra suaugusiųjų sveikatingumo, pilietiškumo ir meninis ugdymas.

Mokymosi visą gyvenimą idėjos plėtra pripažįstama kaip viena iš priemonių socialinei atskirčiai mažinti.

Viena aktualių socialinių problemų yra asmenys, anksti iškritę iš formaliojo švietimo sistemos, kuriems problemiška įgyti naujas kvalifikacijas. Šiame kontekste itin svarbu didinti suaugusių asmenų  mokymąsi, taip pat būtina užtikrinti mokymosi prieinamumą visuomenės grupėms, turinčioms mažiau mokymosi galimybių dėl patiriamos socialinės atskirties.

  Tie, kurie abejingai žiūri į skurdą, yra didžiausi skurdžiai.

(Paulo Coelho)

 2. Skurdo ir socialinės atskirties rodikliai Lietuvoje – vieni aukščiausių Europos Sąjungoje. Praėjusio sunkmečio pasekmės nesudarė galimybės sparčiai mažinti skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičiaus. 2015 m. Lietuva buvo ketvirtoje vietoje tarp 27 Europos Sąjungos šalių pagal skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodiklį. 2015 m. 1,080 mln. asmenų (arba 30,8 proc. gyventojų) patyrė skurdo riziką ar socialinę atskirtį. Didesnė dalis gyventojų, patiriančių skurdo riziką ar socialinę atskirtį, 2015 m. duomenimis, buvo tik Bulgarijoje, Rumunijoje ir Latvijoje.

Strategijoje „Europa 2020“ pristatant prioritetą „Integracinis ekonomikos augimas“ teigiama, kad būtinos pastangos mažinant skurdą, socialinę atskirtį ir sveikatos netolygumus. Skurdui mažinti ypač svarbus labiausiai nuo darbo rinkos nutolusių asmenų (nesimokančio ir nedirbančio jaunimo, ilgalaikių bedarbių, neįgalių asmenų, dėl vaikų ar senyvo amžiaus asmenų priežiūros ilgai nedirbusių asmenų ir pan.) paskatų ir galimybių dalyvauti aktyvios įtraukties priemonėse didinimas.

Lietuvoje labai trūksta paslaugų, kurios padėtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims atkurti jų socialinius gebėjimus, motyvaciją, psichologinį pasirengimą ir t. t.

3. Palyginti su kitomis ES šalimis, Lietuvos gyventojų dalyvavimas visuomeninėje veikloje yra vienas žemiausių. Apklausos rodo, kad beveik pusė šalies gyventojų nedalyvauja visuomeninių organizacijų ar judėjimų veikloje, nes jiems tai neįdomu. Vyrauja tendencija, kad dalyvavimas visuomeninių ir savanoriškų organizacijų veikloje priklauso nuo išsilavinimo ir amžiaus. Todėl visuotinai pripažįstama, jog pilietinis dalyvavimas, o kartu ir pilietinių kompetencijų ugdymas, yra tiesiogiai susijęs su suaugusiųjų švietimo sistemos išsivystymo lygiu.

  

Artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys


Lietuvos „Žinijos“ draugija planuoja tęsti neformaliojo švietimo, psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės, tarpininkavimo ir socialinio palaikymo  paslaugų plėtrą. Visa tai sudarys prielaidas pažeidžiamiausių asmenų socialinei integracijai, jų grįžimui į aktyvų visuomeninį gyvenimą.

Tikimąsi, kad asmuo, gavęs pirminę pagalbą „Žinijos“ renginiuose, sąmoningai sieks socialinės integracijos/reabilitacijos (pvz., toliau mokysis, gydysis nuo priklausomybių, spręs būsto klausimus ir kt.), įsitrauks į visuomeninio gyvenimo veiklas, ieškos darbo arba savarankiško darbo galimybių.

Prioritetinės veiklos kryptys:

 

 • Didinti asmenų  mokymosi galimybes, užtikrinant mokymosi prieinamumą visoms visuomenės grupėms, tame tarpe ir turinčioms mažiau mokymosi galimybių dėl patiriamos socialinės atskirties.
 • Skatinti ir ugdyti Lietuvos gyventojų pilietiškumą, kartu lavinant ir asmenų pilietines kompetencijas.
 • Plėsti psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės, tarpininkavimo ir socialinio palaikymo paslaugų teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
 

Draugijos vykdyta veikla ir pasiekti rezultatai


2013-2015 m. vykdyta veikla


Draugija veikia savarankiškai, teikdama gyventojams mokamas ir nemokamas paslaugas, pasirinkdama įvairias veiklos formas ir metodus šiose srityse:

 1. Vaikų mokymas, kuris apima ikimokyklinio amžiaus vaikų estetinio lavinimo mokyklą „Pepės mokyklėlė“, kursus abiturientams ir kalbų kursus moksleiviams;
 2. Suaugusiųjų mokymas, kuris apima kalbų mokymą, IT kursus suaugusiems, neformalų profesinį mokymą bei kvalifikacijos tobulinimą;
 3. Lektoriumo veikla (paskaitos mokslo populiarinimo, kultūros, ekonomikos, politologijos, religijotyros ir t.t. klausimais; mokslo ir kultūros dienos šalies regionuose; renginiai-susitikimai su kultūros ir meno veikėjais, kūrybos vakarai, šventės ir t.t.);
 4. Klubų pagal interesus veikla;
 5. Parodos, koncertai, knygų, filmų pristatymai ir t.t.; mokslinės ir mokslinės-praktinės konferencijos, simpoziumai.

1 lentelėje pateikta detali 2013-2015 m. vykdytų mokymo veiklų  ataskaita.

 1 lentelė. Bendra 2013-2015 m.  vykdytų veiklų ataskaita

Eil. Nr.

Mokymai/ Renginiai

Grupių/ renginių skaičius

Mokymų trukmė (dienomis)

Mokymų trukmė (akad.val.)

Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius

Pajamos, EUR

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

iš jų nemokamai

I

Vaikų mokymas

61

1933

210

4444

500

448

62

40799

 

2013

23

680

70

1915

220

198

41

18274

 

2014

17

725

90

1463

195

165

11

14126

 

2015

21

528

50

1066

85

85

10

8399

II

Suaugusiųjų mokymas

279

3067

174

6309

459

2370

460

153739

 

2013

49

851

0

1702

0

296

64

30579

 

2014

113

842

47

2331

119

1029

195

50415

 

2015

117

1374

127

2276

340

1045

201

72745

III

Lektoriumo veikla

268

284

284

1143

1143

11031

11031

0

 

2013

62

72

72

282

282

2714

2714

0

 

2014

85

91

91

345

345

3251

3251

0

 

2015

121

121

121

516

516

5066

5066

0

IV

Parodos

17

986

986

9544

9544

48810

48810

0

 

2013

2

81

81

810

810

5450

5450

0

 

2014

6

495

495

2990

2990

18840

18840

0

 

2015

9

410

410

5744

5744

24520

24520

0

 

Iš viso

625

6270

1654

21440

11646

62659

60394

194538

 

2013

136

1684

223

4709

1312

8658

8300

48853

 

2014

219

2153

723

7129

3649

23285

22277

64541

 

2015

268

2433

708

9602

6685

30716

29797

81144

 

Apibendrinant 1 lentelėje pateiktus duomenis, akivaizdu, kad 2013-2015 m. Lietuvos „Žinijos“ draugijos veikloje dalyvavo daugiau nei šešiasdešimt tūkstančių Vilniaus miesto gyventojų.

Draugijos organizuojamuose vaikų mokymuose 2013-2015 m. dalyvavo 448 mokymo dalyviai. Jiems buvo pravesta 4444 akademinių valandų mokymai; iš jų – 500 akademinių valandų mokymai vyko nemokamai.

Draugijos organizuojamuose suaugusiųjų mokymuose dalyvavo 2370 dalyviai; jiems buvo pravesta 6309 akademinių valandų mokymai.

Pabrėžtina, kad Lietuvos „Žinijos“ draugija – vienintelė nevyriausybinė, nepolitinė organizacija, nefinansuojama iš biudžeto ir ES fondų organizacija, rengianti ne tik Vilniuje, bet ir visoje šalyje  nemokamas paskaitas ir jų ciklus įvairiausiomis, aktualiausiomis temomis. Vykdant lektoriumo veiklą (ją sudaro ir visoje Lietuvoje žinomų „Ekonomistų“, „Gaublio“, „Naujosios Romuvos“, „Pozityvistų“, „Moterų“, „Virtuvės klubo“ veiklos), 2013 2015 m. pravesti 268 nemokami renginiai, kuriose dalyvavo vyrš 11 tūkst. asmenys.

2013-2015 m. Lietuvos „Žinijos“ draugijos salėje ir už jos ribų buvo organizuotos 17 parodų.

 

Vaikų mokymas


2013-2015 m. vykdyta vaikų mokymo veikla:

„Pepės mokyklėlė“ – 25-rius metus gyvuojanti ikimokyklinio amžiaus vaikų mokyklėlė, pavadinta švedų rašytojos Astridos Lindgren herojės Pepės Ilgakojinės vardu; ją lanko 3–6 metų vaikai.

IT kursai vaikams – bendrinio kompiuterinio raštingumo ir specializuotų kompiuterinių programų vaikų mokymai.

Visose vaikų mokymo veiklose vaikai mokomi pagal diferencijuotas, atitinkančias jų amžių ir poreikį programas.

2 lentelėje pateikta detali 2013-2015 metais vykdytų vaikų mokymo veiklų  ataskaita.

 

2 lentelė. Detali 2013-2015 m. vykdytų vaikų mokymų veiklų ataskaita

Eil. Nr.

Mokymai/ Renginiai

Grupių/ renginių skaičius

Mokymų trukmė (dienomis)

Mokymų trukmė (akad.val.)

Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius

Pajamos, EUR

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

iš jų nemokamai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Vaikų mokymas

61

1933

210

4444

500

448

62

34833

 

2013

23

680

70

1915

220

198

41

18274

 

2014

17

725

90

1463

195

165

11

14126

 

2015

21

528

50

1066

85

85

10

2433

I.1

Pepės Ilgakojinės mokyklėlė

51

1698

160

3964

497

335

30

27786

 

2013

17

500

20

1555

220

122

9

13837

 

2014

14

680

90

1373

195

131

11

11693

 

2015

20

518

50

1036

82

82

10

2256

I.2

Kursai abiturientams

2

50

50

100

0

20

0

911

 

2013

2

50

50

100

0

20

0

911

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Kalbų kursai

1

92

0

184

0

24

0

2539

 

2013

1

92

0

184

0

24

0

2539

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4

IT kursai vaikams

3

38

0

76

0

32

32

988

 

2013

3

38

0

76

0

32

32

988

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suaugusiųjų mokymas


2013-2015 m. vykdyta suaugusiųjų mokymo veikla:

Įvairių kalbų kursai suaugusiems. Kursų metu lavinami kalbos įgūdžiai: kalbėjimas, klausymas, skaitymas ir rašymas. 2013-2015 m. draugijoje vyko anglų, suomių, švedų, vokiečių, lenkų, portugalų, olandų, rusų, lietuvių, ispanų ir danų kalbų įvairių lygių mokymo kursai.

IT kursai suaugusiems ir neformalus profesinis mokymas.

3 lentelėje pateikta detali 2013-2015 m. vykdytų suaugusiųjų mokymo veiklų  ataskaita.

 

3 lentelė. Detali 2013-2015 m. vykdytų suaugusiųjų mokymo veiklų ataskaita

Eil. Nr.

Mokymai

Mokymo dalyvių grupių skaičius

Mokymų trukmė (dienomis)

Mokymų trukmė (akad.val.)

Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius

Pajamos, EUR

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

iš jų nemokamai

II

Suaugusiųjų mokymas

91

1981

80

3320

160

527

69

50126

 

2013

49

851

0

1702

0

296

64

30579

 

2014

25

450

0

938

0

157

0

16939

 

2015

17

680

80

680

160

74

5

2608

II.1

Kalbų mokymas

64

1567

80

2492

160

370

69

32364

 

2013

22

437

0

874

0

139

64

12817

 

2014

25

450

0

938

0

157

0

16939

 

2015

17

680

80

680

160

74

5

2608

II.2

IT Kursai suaugusiems

12

174

13

220

32

223

73

7273

 

2013

3

14

0

28

0

21

0

322

 

2014

4

32

12

64

24

155

65

4171

 

2015

5

128

1

128

8

47

8

2780

II.3

Neformalus profesinis mokymas

77

1200

60

2708

120

478

28

42060

 

2013

24

400

0

800

0

136

0

17441

 

2014

24

300

30

909

60

140

5

16119

 

2015

29

500

30

999

60

202

23

8500

II.4

Kitas profesinis mokymas (VK)

126

126

21

889

147

1299

290

20366

 

2013

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

60

60

5

420

35

577

125

13186

 

2015

66

66

16

469

112

722

165

7180

 

Lektoriumo veikla


Lektoriumo veikla – tai paskaitų mokslo populiarinimo, kultūros, ekonomikos, politologijos, religijotyros ir kt. klausimais, mokslo ir kultūros dienų, vakarų-susitikimų su kultūros ir meno asmenybėmis, kūrybos vakarų, įvairių švenčių, klubų pagal interesus organizavimas.

Lietuvos „Žinijos“ draugija – vienintelė nevyriausybinė, nepolitinė organizacija, nefinansuojama iš biudžeto ir ES fondų organizacija, rengianti ne tik Vilniuje, bet ir kitose šalies vietovėse  nemokamas paskaitas ir jų ciklus įvairiausiomis, aktualiausiomis temomis.

Vykdant lektoriumo veiklą (ją sudaro ir visoje Lietuvoje žinomų „Ekonomistų“, „Gaublio“, „Naujosios Romuvos“, „Pozityvistų“, „Moterų klubas „Šviesa“, „Virtuvės klubo“ veiklos), 2013-2015 m. pravesti 268 nemokami renginiai, kuriose dalyvavo daugiau nei 11 tūkst. asmenų.

4 lentelėje pateikta detali 2013-2015 m. vykdytos lektoriumo veiklos  ataskaita.

 

4 lentelė. Detali 2013-2015 m. vykdytos lektoriumo veiklos ataskaita

Eil. Nr.

Mokymai/ Renginiai

Grupių/ renginių skaičius

Mokymų trukmė (dienomis)

Mokymų trukmė (akad.val.)

Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius

Pajamos, Eur

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

iš jų nemokamai

III

Lektoriumo veikla

268

284

284

1143

1143

11031

11062

Visi renginiai-nemokami

 

2013

62

72

72

282

282

2714

2745

 

2014

85

91

91

345

345

3251

3251

 

2015

121

121

121

516

516

5066

5066

III.1

Nemokamos paskaitos ir kiti renginiai

45

55

55

214

214

2075

2106

 

2013

45

55

55

214

214

2075

2106

 

2014

49

55

55

195

195

1920

1920

 

2015

87

87

87

348

348

3631

3631

III.2

Klubų veikla

17

17

17

68

68

639

639

 

2013

17

17

17

68

68

639

639

 

2014

36

36

36

150

150

1331

1331

 

2015

34

34

34

168

168

1435

1435

 

Parodų rengimo veikla


Nuo 2013 m Lietuvos „Žinijos“ draugijos salėje ir už jos ribų buvo pradėtos organizuoti parodos.

5 lentelėje pateikta detali 2013-2015 m. vykdytos parodinės veiklos ataskaita.

 

5 lentelė. Detali 2013-2015 m. vykdytos parodinės veiklos ataskaita

Eil. Nr.

Mokymai/ Renginiai

Parodų skaičius

Bendra parodų trukmė (dienomis)

Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius

Pajamos, EUR

Iš viso:

Iš jų nemokamų

Iš viso:

iš jų nemokamai

IV

Parodos

17

986

986

48810

48810

Visi renginiai-nemokami

 

2013

2

81

81

5450

5450

 

2014

6

495

495

18840

18840

 

2015

9

410

410

24520

24520

2013-2015 m. Lietuvos „Žinijos“ draugija surengė 17 parodų, kurias apžiūrėjo 48 810 lankytojų:

 • Neįgaliųjų foto menininkų paroda vyko nuo 2013.02.01 iki 2013.04.30
 • Dizaino mokymo centro senjorų studijos tapybos, akvarelės ir grafikos darbų paroda. KRYŽKELIŲ ATMINTIS vyko nuo 2013.09.14 iki 2013.10.31
 • Vilniaus dizaino mokymo centro senjorų studijos narių bendra tapybos, akvarelės, grafikos darbų paroda „Kryžkelių atmintis“, „Žinija“, 2014.03.01–2014.04.30
 • Valerijaus Gudovo tapybos paroda ,,Sugrįžimas“, „Žinija“, 2014.05.03–2014.09.30
 • Vaivos Lanskoronskytės ir Igno Stanio debiutinė fotografijos ir poezijos paroda „Sapnai“, „Žinija“, 2014.05.03–2014.09.30
 • Ričardo Dailidės personalinė fotografijų paroda „Trys žingsniai“, „Žinija“,2014.10.01–2014.11.05
 • Rimanto Dichavičiaus personalinė dailės-fotografijų paroda „Vizijos“, Tbilisio (Gruzija) fotografijos galerijoje  „Black &White“, 2014.11.04–2014.11.15
 • Dailininkės Eglės Lėckaitės Kuprėnienės akvarelės darbų paroda „Atspindžiai“ , „Žinija“, 2014.12.03- 2015.02.05
 • Dailininkės Dianos Zviedrienės tapybos darbų paroda, „Žinija“, 2015.02.11 - 2015.03.11
 • Kęstučio Subačiaus tapybos darbų paroda, „Žinija“, 2015.03.12 - 2015.04.17

Vidmanto Gerulaičio tapybos darbų paroda ,,Venecijos ruduo“ , „Žinija“, 2015.04.21 - 2015.05.20

 • Irenos janusevičienėstapybos darbų paroda ,,Gyva Svaja“ , „Žinija“, 2015.05.21 - 2015.06.30
 • Kęstučio Sverio fotografijos darbų paroda , „Žinija“, 2015.07.26 - 2015.09.16
 • Dmitrijau Dolinino (Sankt  Peterburgas,  Rusija) fotografijos darbų paroda: „Tolima, Artima“, „Žinija“, 2015.09.21 - 2015.11.16
 • Artūro Jonausko personalinė fotografijų paroda „Prie jūros“ , „Žinija“, 2015.11.10 - 2015.11.30
 • Tarptautinė karpinių paroda „ Spalvotos karpinių Kalėdos“, , „Žinija“,  2015.12.03 - 2016.01.06


Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 2013-2015 m.


 Vykdant Lietuvos „Žinijos“ draugijos  veiklą 2013-2015 m. buvo įgyvendinami šie draugijos tikslai ir uždaviniai:

 • Visose draugijos veiklose integruojamos socialinių įgūdžių ugdymo ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų palaikymo priemonės. Siekiant įgyvendinti užsibrėžtų  tikslų (tarp jų – spręsti skurdo, socialinės atskirties, kitas problemas), nemokamai buvo suteiktos 986 akademinių valandų mokymo paslaugos 11584 mokymų dalyviams., kurie dalyvavo 725 renginiuose.
 • Vykdant lektoriumo veiklą, suorganizuoti įvairios tematikos renginiai - mokslo, politikos, socialinės problematikos ir kitomis temomis. Renginių tematika  parenkama taip, kad renginių dalyviams (tarp jų – socialinę atskirtį patiriantiems asmenims) padėtų integruotis į socialinę ir kultūrinę nūdienos aplinką, suteiktų specialiąsias kompetencijas, įgalinančias aktyviai dalyvauti viešajame šalies gyvenime.
 • Vykdant draugijos veiklą nuolat didinamas mokymo paslaugų prieinamumas, interaktyvumas. Įgyvendinat mokymo veiklas buvo parengto individualizuotos, pritaikytos konkretiems mokymų dalyvių poreikiams mokymo tematikos ir programos. (T.5. Užd. 5.1.)
 • Mokymų dalyviai, dalyvaujantys draugijos organizuojamuose mokymuose, įgijo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padedančias sėkmingai integruotis į darbo rinką bei spręsti asmenines nedarbo problemas.

 

Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkė Tatjana Simaškienė

Kursai:


Seminarai: